{
 u=v=p=q=1;
 for (k=1, 2000,
  [u,v] = [v,u+v];
  p *= v; q = lcm(q,v);
  if (k%50 == 0,
   print(k, " ", log(p)/log(q))
  )
 )
}